Condicions Generals de Servei

No pierdas esa valiosa información.
¡Déjanos ayudarte a recuperarla!

Condicions Generals de Servei

 

 1. Identificació
  Laby Aplicaciones Técnicas SL
  , amb domicili fiscal al Carrer Lepant 230, 08013, Barcelona,
  inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 43008 Foli 36, Full 417538 , amb CIF
  B65724155 en endavant LABY.
  Dades de contacte:
  Telèfon: 900 525 666
  E-mail: info@laby.es
  Web: Https://www.laby.es
  La present pàgina web https://www.laby.es i https://www.grupolaby.es són propietat de Laby Aplicacions Tècniques S.L. amb CIF B65724155i direcció fiscal a LEPANT 230 LOCAL,  08013 , BARCELONA (BARCELONA), actuant comercialment sota la marca LABY

   

 2. Objecte
  Les presents condicions generals de servei en endavant CGS (Condicions Generals de Servei) juntament, si escau, amb les condicions particulars que puguin establir-se i comunicar-se, tenen per objecte regular expressament la informació i execució dels serveis i processos de diagnòstic i recuperació de dades de dispositius danyats oferts per LABY sol·licitats per qualsevol persona física o jurídica, majors de edat en endavant el CLIENT.
  Aquestes CGS romandran en vigor i seran vàlides durant tot el temps que estiguin accessibles a través del Lloc Web/Àrea de clients, sense perjudici de que LABY es reserva el dret a modificar, sense previ avís, tant les CGS, si escau les Particulars, així com qualsevol dels textos legals que es trobin exposats al Lloc Web/Àrea de clients. En tot cas, l’accés al Lloc Web/Àrea de clients després de la seva modificació, inclusió i/o substitució, implica l'<acceptació dels mateixos per part del CLIENT.
 3. Acceptació de CGS
  El CLIENT haurà de llegir atentament les CGS de diagnòstic i recuperació de dades. En registrar-se a la nostra Àrea de clients o lliurar el dispositiu a LABY, vostè accepta aquests CGS. Si no està d’acord amb les CGS, no ha d’utilitzar el servei de LABY.
 4. Condicions de servei
  A continuació, s’especifiquen les condicions de servei que regeixen la relació entre el CLIENT i LABY en totes les fases del procés global de recuperació de dades.

  4.1. Alta de client i documentació necessària

   

  Per poder iniciar el procés de diagnòstic i pressupost, així com el de contractació per a
  la recuperació de dades, exposades al Lloc Web/Àrea de clients de LABY, és essencial que EL CLIENT sigui registrat com a usuari. El registre es farà amb la presa de les dades següents:
  • Nom i cognoms/Raó social
  • DNI/NIE/CIF
  • Adreça Fiscal
  • Adreça de recollida
  • Número/s de telèfon
  • Correu/s electrònic 

  El registre es pot realitzar telefònicament, a través de correu electrònic o de forma presencial a les oficines. Un cop finalitzat el procés, el CLIENT rebrà per correu electrònic les credencials d’accés al Àrea de clients.
  Les comunicacions, lliuraments de dades o devolucions de dispositius es realitzaran a la persona registrada al Àrea de clients o representant de la persona física o jurídica degudament acreditat. En cas que una tercera persona vulgui intervenir en el servei es requerirà de l’autorització explícita del CLIENT. LABY es reservarà el dret de contactar amb el CLIENT per acreditar aquest consentiment per correu electrònic oa través del Àrea de clients.

  4.2. Servei de diagnòstic i pressupost

  El servei de diagnòstic de dispositius danyats i pressupost de recuperació de dades que ofereix LABY és de caràcter gratuït (exceptuant sol·licituds fora d’horari laboral – veure punt 4.2. 1). Un cop el dispositiu arribi a laboratori, en un màxim de 4h laborables  el CLIENT rebrà el diagnòstic i l’eventual pressupost si la recuperació és viable.

  En determinats casos, per realitzar el correcte diagnòstic serà necessària la manipulació del dispositiu danyat a sala neta. LABY demanarà l’autorització del CLIENT per escrit, mitjançant correu electrònic o intranet. Si el CLIENT no accepta l’obertura en sala neta es procedirà a la cancel·lació del procés i posterior devolució del dispositiu danyat assumint el CLIENT els costos derivats de transport si n’hi hagués.

  Després de l’obertura del dispositiu LABY pot determinar la impossibilitat de recuperació per diversos motius. LABY oferirà tota la informació relativa al CLIENT mitjançant intranet o correu electrònic. El CLIENT reconeix que el suport i/o les dades contingudes en el mateix poden estar danyades abans de la seva recepció per part de LABY.

  LABY oferirà el diagnòstic i els pressupostos a través de la plataforma interna (Intranet) i mitjançant correu electrònic.

  La vigència del pressupost està condicionada a:
  1. És vigent des de la seva comunicació durant un període de 30 dies naturals mentre el dispositiu romangui a les instal·lacions de LABY.
  2. Deixa de ser vigent:
  a. En cas que el CLIENT no accepti el pressupost
  b. En cas que se’n tramiti la devolució
  3. En cas que el dispositiu surti del laboratori i torni per a la seva recuperació de dades, es diagnosticarà de nou i es realitzarà un pressupost nou.

  LABY pot oferir tres modalitats de pressupost que variaran en funció del temps
  >de recuperació associat i de la seva viabilitat tècnica:
  1. Recuperació exprés
  2. Recuperació estàndard
  3. Recuperació amb pagament diferit

  4.2.1. Tarifes

  Les tarifes de recuperació de dades per dispositiu són:
  • Discos mecànics des de 450€+IVA a 1490€+IVA
  • RAIDS a partir de 1190€+IVA<
  • Dispositius SSD a partir de 890€+IVA
  • Memòria Flash a partir de 890€+IVA

  L’acceptació del pressupost per part del CLIENT significarà el pagament del 30% per avançat amb el TPV virtual o bé enviant eljustificant de la transferència bancària d’aquesta quantitat a info@laby.es juntament amb l’acceptació del pressupost per escrit.

  En cas de sol·licitud d’un diagnòstic i pressupost fora d’horari laboral (de dilluns a divendres de 9:00 a 19:00) el diagnòstic i pressupost tindran un cost de 250€+IVA per avançat i sense possibilitat de devolució independentment de la viabilitat o no de la recuperació de dades.

  Per a qualsevol recuperació exprés, s’haurà de valorar la viabilitat tècnica d’accelerar el procés i pressupostar a mida l’avançament dels temps establerts.

  4.2.2. Custòdies

  Un cop comunicat el diagnòstic i pressupost, el CLIENT tindrà un termini de 30 dies naturals per donar resposta. De no rebre resposta en el termini indicat de 30 dies i de romandre a les instal·lacions de LABY, el dispositiu passarà a estar en mode custòdia. Durant els 2 mesos posteriors al període establert com d’espera de resposta, es realitzarà un càrrec de 10€ per mes en concepte de custòdia. Durant aquest període s’intentarà establir comunicació amb el CLIENT cada 15 dies via email i trucada telefònica. En cas que durant aquest període de 2 mesos el CLIENT no arreplegue el dispositiu, LABY procedirà a la seua destrucció.

  4.2.3. Limitació de responsabilitat pel servei de diagnòstic i pressupost

  El CLIENT autoritza LABY a efectuar al dispositiu totes les operacions necessàries
  en qualsevol fase del procés. El CLIENT accepta la possibilitat de pèrdua de tots o
  algunes de les dades contingudes al dispositiu a causa de les maniobres de la manipulació necessàries per assolir els objectius de la sol·licitud realitzada.

  LABY no es farà responsable de la pèrdua de garantia del dispositiu per manipulació d’aquest per a treballs de diagnòstic. L’eventual pèrdua de garantia és responsabilitat única i exclusiva del CLIENT.

  El CLIENT assumeix que la carcassa externa d’alguns dispositius pel seu disseny de fabricació no permet ser oberta sense deteriorar-se. En aquest cas, en realitzar els treballs de diagnòstic/recuperació de dades, el suport no es podrà muntar de nou i al CLIENT se li tornaran totes les peces del seu suport.

  4.2.4. Devolucions

  Si el CLIENT no acceptés el pressupost o fos irrecuperable, podrà retirar el suport amb la seva agència de missatgeria o abonar el cost de la devolució del mateix per l’ agència de missatgeria de LABY. Per poder procedir a la seva devolució serà necessari que el CLIENT avisi amb antelació de 24 hores naturals ja sigui per correu electrònic oa través del Àrea de clients per poder preparar el dispositiu per a la seva recollida .

  4.3. Acceptació de pressupost

  L’acceptació del pressupost haurà de realitzar-se mitjançant la intranet o bé per escrit (signatura i acceptació de pressupost a les instal·lacions o per correu electrònic) previ als L’acceptació del pressupost implica un abonament de la bestreta del 30% del pressupost. L’abonament es realitzarà mitjançant les modalitats de pagament ofertes (efectiu, transferència bancària o pagament per TPV).

  Si es realitza una transferència bancària serà necessari enviar el justificant a info@laby.es indicant en el concepte el número d’OT (Ordre de Treball) o número pressupost. El no enviar el justificant, pot endarrerir l’inici dels processos de recuperació fins a la confirmació bancària.

  L’acceptació del pressupost quedarà reflectida a la intranet mitjançant el canvi d’estat dins de la seva àrea d’usuari.

  Si el CLIENT no acceptés el pressupost o fos irrecuperable, podrà retirar el suport pels seus mitjans o abonar el cost de la missatgeria (anada i tornada).

  4.4. Recuperació de dades

  Si a causa de la naturalesa dels fitxers, LABY no pogués verificar la seva integritat una vegada recuperats (per exemple, formats d’arxiu inusuals o d’un programari específic que LABY no posseeix), el CLIENT accepta que LABY no serà responsable de les accions posteriors que el CLIENT necessiti realitzar sobre aquests arxius per a l’ús dels mateixos.

  El CLIENT només podrà cancel·lar el pressupost acceptat si LABY incompleix els acords del servei establerts en les presents CGS o aquelles acordades directament entre les parts. La LABY oferirà la possibilitat de realitzar un control remot mitjançant programari extern comercial per a la visualització de la informació recuperada sempre que no sigui possible recuperar el 100% de les dades. Qualsevol recuperació parcial superior al 90% de les dades serà considerada amb caràcter general com a recuperació total.

  Durant el control remot i després de la visualització per part del CENT de la informació recuperada, aquest podrà continuar amb el procés de recuperació o cancel·lar-lo.

  En cas d’acceptació després de la comprovació mitjançant control remot i la visualització per part del CLIENT del contingut, s’autoritza LABY a continuar amb el procés de La recuperació, eximint a LABY de possibles fitxers danyats una vegada s’hagi lliurat el dispositiu amb la informació bolcada sempre que no hagin estat visualitzats de forma correcta durant el control remot.

  En cas de cancel·lació, en cap cas es lliurarà la informació recuperada i es procedirà a la immediata destrucció de les dades recuperades i s’oferirà la devolució del dispositiu al CLIENT. En cas de rebuig de devolució, el dispositiu serà destruït.

  Temps mitjans de recuperació:
  • La recuperació exprés comprèn un temps entre 24h i 48h laborals (subjecte a disponibilitat tècnica).
  >• La recuperació estàndard comprèn un temps entre cinc i set dies laborals (subjecte a disponibilitat tècnica i condicionants de tipus de dispositiu a recuperar)
  • El temps mitjà de recuperació per a un disc dur mecànic i SSD és entre cinc i set dies laborals.
  • El temps mitjà de recuperació per a un dispositiu flash és entre cinc i vint dies laborals.
  • El temps mitjà de recuperació per a un dispositiu RAID és entre cinc i deu dies laborals.
  • Tots aquests temps mitjans són merament indicatius. LABY informarà avenços relatius al procés mitjançant la intranet de LABY i correu electrònic.

  4.5. Bolcat de dades

  Realitzada la recuperació de la informació, LABY procedirà al bolcat de les dades recuperades en un dispositiu proporcionat pel CLIENT o si no n’hi ha un dispositiu oferit per LABY la capacitat dels quals sigui equivalent o superior a la de la informació recuperada. Aquest dispositiu ofert per LABY es realitzarà mitjançant pressupost addicional al de recuperació de dades.

  En cas que el CLIENT rebutgi el pressupost addicional i decideixi aportar pels seus propis mitjans un altre dispositiu de bolcat, LABY repercutirà les despeses de transport, si les hagués a la factura final. , per la qual cosa serà responsabilitat del CLIENT disposar d’una còpia de seguretat de les dades contingudes si n’hi hagués. El temps mitjà de bolcat és 48 hores laborals condicionat a factors externs a LABY com l’estat del dispositiu on es bolqui la informació, tipus de format o volum i tipologia d’informació recuperada.

  En qualsevol cas, LABY no serà responsable de possibles retards en el bolcat produïts per factors externs a LABY descrits al paràgraf anterior.

  Si el CLIENT aporta un dispositiu de bolcat defectuós o no vàlid, LABY es comunicarà amb el CLIENT mitjançant correu, trucada o intranet, amb la intenció d’agilitzar el procés de bolcat. Serà sempre responsabilitat del CLIENT la presa de decisió del dispositiu a utilitzar per a bolcat i per conseqüent serà responsable de la mateixa.

  4.6. Pagament i tancament

  Tots els productes indiquen el preu de venda a Euros i no inclouen l’impost sobre el Valor Afegit (IVA). Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria (IGIC o IPSI). LABY ofereix diverses modalitats de pagament com TPV virtual, TPV físic, Transferència bancària i efectiu (sempre que no superi el que estableix la normativa vigent ).

  Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

  Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa. Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, al TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades en cap servidor de Laby Aplicacions Tècniques S.L. pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se us sol·licitaran sempre les dades següents: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva. al revers de la vostra targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció. Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

  Quan l’import d’una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec . En aquest cas, les corresponents anotacions de càrrec i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran com més aviat millor. No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat davant de Laby Aplicacions Tècniques S.L. al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la dita anul·lació.

  Transferència Bancària

  En seleccionar la transferència bancària rebrà, juntament amb la confirmació de la vostra comanda, un e-mail amb les dades bancàries de Laby Aplicacions Tècniques S.L.. És molt important que en realitzar la transferència indiqui en l’assumpte el número de comanda, així com el seu nom i
  cognoms, i realitzi la transferència dins dels 2 dies posteriors a la data de confirmació de la comanda per poder validar-ho. Si ho desitja, pot enviar-nos el justificant de la transferència per correu electrònic INFO@LABY.ES . Però, en qualsevol cas, no es considerarà efectiva la comanda fins que el nostre departament d’administració no tingui confirmació bancària de la transferència. Recordar-li que el pagament s’ha de realitzar a EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.
  En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d’Espanya, és molt important que en ordenar la transferència comuniqueu sempre al vostre banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la vostra entitat. Si no és així, Laby Aplicacions Tècniques S.L. podria paralitzar l’enviament de la seva comanda en no rebre’n la quantitat íntegra. Les possibles comissions de canvi i bancàries
  a càrrec del client.

  El lliurament de dades recuperades al CLIENT queda supeditada al pagament de la factura proforma amb l’import restant del pressupost (i pressupostos addicionals sorgits).
  Sense aquest pagament no es lliuraran les dades recuperades al CLIENT excepte acord exprés entre LABY i CLIENT.

  La recuperació amb pagament diferit comprèn un temps de tres mesos des de l’acceptació del pressupost.
  Aquesta modalitat permet realitzar el pagament fraccionat durant un període de tres mesos (mes en curs de l’acceptació de pressupost més dos mesos addicionals):
  • El primer cobrament es realitzarà el dia 1 del mes posterior a l’acceptació del pressupost.
  • El segon i tercer cobrament es realitzarà el dia 1 del mes corresponent.
  • LABY no repercutirà cap tipus de comissió associada a aquesta modalitat.
  • LABY repercutirà un concepte de custòdia del dispositiu dins del laboratori de 10€ per mes, sent un total de 20€ a afegir als pagaments. LABY es compromet a la devolució de l’import Afegit (IVA). Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria (IGIC o IPSI).
  LABY ofereix diverses modalitats de pagament com TPV virtual, TPV físic, Transferència
  bancària i efectiu (sempre que no superi el que estableix la normativa vigent ).

  En qualsevol tipus de recuperació, els pagaments realitzats en concepte de peces de recanvi o altres procediments, no seran reemborsables.
  El CLIENT tindrà un termini de 30 dies naturals per retirar el dispositiu amb el bolcat de dades. De no retirar-ho en el termini indicat de 30 dies i de romandre a les instal·lacions de LABY, el dispositiu passarà a estar en mode custòdia. Durant els 2 mesos posteriors al període establert, es realitzarà un càrrec de 10€ per mes en concepte de custòdia. Durant aquest període s’intentarà establir comunicació amb el CLIENT cada 15 dies per via email i trucada telefònica. En cas que durant aquest període de 2 mesos el CLIENT no arreplegue el dispositiu, LABY procedirà a la seua destrucció.

   

  4.7. Entrades i sortides de dispositius del Laboratori

  LABY ofereix al CLIENT la possibilitat de lliurar i recollir dispositius de les nostres instal·lacions personalment o bé amb una agència de missatgeria. Si el CLIENT ho sol·licita, LABY pot tramitar els serveis de missatgeria dins de la Península Ibèrica i les Balears. Per condicions del dispositiu o situació geogràfica LABY té el dret de no oferir serveis de missatgeria. Fora d’aquest context (Illes Canàries o Unió Europea) poden generar despeses addicionals (com aranzels, impostos, despeses per transferència bancària de diners per entitats bancàries, etc.), que aniran a càrrec del client.

  4.7.1. Entrades de dispositius amb agència de missatgeria 
  El lliurament d’un dispositiu de qualsevol índole mitjançant agència de missatgeria a les instal·lacions de LABY per part d’un CLIENT està supeditat a estar donat d’alta a Àrea de clients. El CLIENT indicarà amb antelació via mail, telèfon o xat de l’Àrea de clients l’agència que farà l’enviament, el dia i el número de seguiment. En cas que LABY tramiti el servei serà necessari indicar totes les dades necessàries per realitzar recollida: Direcció completa, el dia i hora sent aquests entre dilluns i divendres laborables de 9h a 20h i amb un marge entre 3 i 5h. Si la missatgeria no pogués desplaçar-se a les dependències del CLIENT a l’horari convingut, es realitzarà un següent intent el següent dia laboral a la mateixa franja horària.

  4.7.2. Sortides de dispositius amb agència de missatgeria
  La recollida d’un dispositiu a les instal·lacions de LABY per agència de missatgeria ha de ser indicada pel CLIENT amb 24h d’antelació via mail o xat de l’Àrea de clients. Cal indicar l’agència que farà la recollida, el dia i l’hora. Si la tramesa la tramita LABY el CLIENT haurà d’indicar l’adreça via mail o xat Àrea de clients si difereix de la facilitada inicialment. En cas que LABY tramiti la devolució d’un dispositiu per pressupost rebutjat o cas irrecuperable es cobraran els ports d’enviament corresponents a la recollida inicial ia la devolució entre 10 i 20€ en funció del quilometratge i el número final de enviaments tramitats i entre 20 i 40€ si la destinació són Balears. L’abonament indicat al paràgraf anterior podrà realitzar-se al missatger o bé directament a LABY.

  4.7.3. Limitació de responsabilitat pel servei de transports
  LABY no es fa responsable de l’empaquetat i embalat de protecció dels dispositius realitzats pel CLIENT per a l’enviament per agència de missatgeria. CGS, Condicions Generals de Servei de Laby 10 LABY no es fa responsable de qualsevol dany, deteriorament o pèrdua dels dispositius enviats per missatgeria ja sigui per una agència de transport escollida pel CLIENT o per LABY. En cas de dany, deteriorament o pèrdua del paquet durant el transport, les indemnitzacions seran les estipulades per l’assegurança la pròpia empresa de missatgeria (LOT) responsable del dany, deteriorament o pèrdua. Si voleu contractar una assegurança addicional per al transport, el CLIENT haurà de comunicar-ho a LABY abans d’enviar el dispositiu.

 5. Condicions de contractació

  L’inici de contractació amb LABY s’establirà en el moment de l’acceptació del pressupost mitjançant correu electrònic o signatura a través de la intranet de LABY , així com el
  pagament inicial del 30% mitjançant els mitjans acceptats.
  L’inici de contractació implicarà l’acceptació de les CGS en la seva completesa no podent
  ometre o obviar qualsevol dels punts establerts
 6. Generalitats i limitació de responsabilitats

  En aquest capítol i de forma general es recullen la limitació de responsabilitats ja
  recollides en anteriors capítols i altres que de manera particular siguin aplicables a les CGS.

  6.1. Limitació de responsabilitat general

  LABY no accepta responsabilitat per danys físics o d’un altre tipus, ni corrupció o destrucció
  dels suports i dades del CLIENT o qualsevol altre suport, ni la invalidació de qualsevol
  garantia pel que fa als suports del CLIENT o altres suports, on aquest dany,
  destrucció, corrupció o invalidació sorgeixi de la prestació dels serveis de conformitat
  amb aquestes CGS. 

  Subjecte al disposat en aquesta clàusula, la responsabilitat total de LABY respecte al CLIENT,
  ja sigui per incompliment de contracte o per incompliment del dret estatutari
  (incloent negligència) o d’una altra manera, que sorgeixi baix o en relació amb el contracte es
  limitarà a casos d’incompliment de confidencialitat, protecció de dades o propietat intel·lectual, el major de 3.000 € (tres mil euros) o el valor de l’import pagador per contracte; o en qualsevol altre cas, el valor de l’import pagador per contracte.

  Cap de les parts serà responsable davant l’altra, ja sigui per contracte, greuge
  (incloent negligència), per incompliment de deures legals o d’una altra manera, que sorgeixin baix o en relació amb aquest contracte, per qualsevol pèrdua indirecta o conseqüent, per pèrdua pecuniària, pèrdua de dades, pèrdua o dany durant el trànsit, interrupció del negoci, pèrdua de beneficis o pèrdua de vendes o negocis, o l’adquisició de béns o serveis substitutius o el cost d’ells, fins i tot si l’altra part ha estat informada de la
  possibilitat dels danys.

  En cas de discrepàncies referents a la informació recuperada, LABY proposarà la recuperació per un tercer designat per LABY. La realització del pressupost anirà a càrrec
  del CLIENT. Si el CLIENT accepta el pressupost i els treballs de recuperació són exitosos, LABY abonarà íntegrament l’import de la recuperació realitzat pel tercer i lliurarà la informació recuperada al CLIENT. En cas que el tercer no pugui recuperar la informació sol·licitada pel CLIENT i de la raó a LABY el CLIENT haurà d’abonar l’import íntegre al tercer. Les despeses de transport, peces o d’altres seran sempre imputables al CLIENT. altres elements que poguessin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquest lloc web o de llocs web de tercers, per la qual cosa no es responsabilitza dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes.

  LABY tampoc es responsabilitza del contingut dels llocs web als quals enllaça fora de la seva pàgina ni pot garantir la disponibilitat i el correcte funcionament dels enllaços a altres llocs web.

  LABY tampoc es responsabilitza de les fallades o avaries produïdes en els equips de CLIENT o a les instal·lacions de CLIENT. S’aplicarà la garantia vigent (si aplica del dispositiu) en cas que hagi estat aportat per LABY. En cap cas el CLIENT podrà reclamar danys i perjudicis a LABY per qualsevol errada produïda de qualsevol índole.

  6.2.Altres limitacions de responsabilitat

  LABY no garanteix l’absència de virus o altres elements que poguessin causar danys als sistemes informàtics, als documents electrònics o als fitxers d’usuari d’aquest lloc web o de llocs web de tercers, per la qual cosa no es responsabilitza dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes. LABY tampoc no es responsabilitza del contingut dels llocs web als quals enllaça fora del seu pàgina ni pot garantir la disponibilitat i el correcte funcionament dels enllaços a altres llocs web. LABY tampoc no es responsabilitza del contingut dels llocs web als quals enllaça fora del seu pàgina ni pot garantir la disponibilitat i el correcte funcionament dels enllaços a altres llocs web. LABY tampoc es responsabilitza de les fallades o avaries produïdes en els equips de CLIENT oa les instal·lacions de CLIENT. S’aplicarà la garantia vigent (si s’aplica del dispositiu) en cas que hagi estat aportat per LABY. En cap cas el CLIENT no podrà reclamar danys i perjudicis a LABY per qualsevol error produït de qualsevol índole.

   

 7.  Garantia i devolucions
  En aquest capítol i de forma general es recullen els aspectes relatius a garanties i devolucions ja recollits en anteriors capítols i altres que de forma particular siguin de l’aplicació a les CGS.

  7.1. Període de garantia de servei
  LABY recomana, com a mesura de seguretat, que un cop rebut el nou suport amb les dades recuperades el CLIENT en faci una còpia de seguretat abans de procedir manipulació. El CLIENT disposarà d’un termini de 15 dies naturals, comptadors des de la recepció del suport esmentat per a revisar les dades recuperades. Si el CLIENT no manifesta disconformitat durant aquest període, se sobreentén acceptació del servei efectuat i LABY donarà per finalitzat el seu treball; no admetent-se reclamacions posteriors al període assenyalat.
  Adicionalment, LABY mantindrà durant QUINZE (15) dies naturals una còpia en els seus servidors de les dades recuperades. En cas de no ser possible mantenir una còpia, es conservarà durant 15 dies el dispositiu original, tret que el CLIENT sol·liciti que se li enviï abans d’aquest termini.
  En cas de que el bolcat es realitzi mitjançant descàrrega per FTP o altres mitjans propietaris, LABY mantindrà la informació als servidors FTP durant 15 dies des de la  data d’enviament de l’email amb les dades d’accés per a la descàrrega. Transcorregut aquest termini, LABY procedirà a esborrar les dades dels seus sistemes informàtics.

  7.2. Període d’arxiu i/o devolució

   

  En cas de no acceptació del pressupost, manca de resposta per escrit per part del CLIENT o inviabilitat de recuperar les dades del dispositiu, el CLIENT disposarà d’un màxim de SEIXANTA (60) dies naturals des de la data d’emissió del diagnòstic per a la retirada del dispositiu. Transcorregut aquest termini, LABY a la destrucció segura del dispositiu juntament amb les carcasses, dispositius i accessoris que acompanyessin al dispositiu danyat originalment, quedant totalment impossibilitada la reclamació del mateix.
  LABY mantindrà durant QUINZE ( 15) dies naturals, una vegada lliurada el dispositiu recuperat amb les dades de CLIENT, les carcasses, dispositius i accessoris que acompanyessin al dispositiu danyat originalment. Si el CLIENT no reclama explícitament la devolució es procedirà passats els QUINZE (15) dies naturals, destrucció segura del dispositiu, quedant totalment impossibilitada la reclamació del mateix.

  7.3. Pagaments

   

  LABY procedirà a la devolució de la bestreta inicial del 30% en cas que finalment no es puguin recuperar les dades, mitjançant el mateix mitjà de pagament inicial (TPV físic o virtual, transferència bancària o efectiu).
  Els pagaments realitzats a l’inici del treball si fos necessària l’adquisició de peces de recanvi o altres procediments, no seran reemborsables.
  LABY es compromet a la devolució de l’import abonat inicialment en concepte de bestreta i/o quotes meritades pel pagament diferit quan els resultats de recuperació no siguin favorables. Qualsevol altre import abonat en concepte de peces de recanvi o altres procediments, no seran reemborsables. Si el CLIENT ho sol·licita, es procedirà a la devolució del dispositiu, havent d’abonar els costos associats a missatgeria si els hagués.
  El client, rebrà una factura digital mitjançant el correu electrònic, podent. sol·licitar el duplicat en paper.

  7.4 Garantia de productes

   

  Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor del mateix. La tramitació de la garantia es realitzarà a través del propi proveïdor o fabricant i no a través de LABY 

  7.5 Dret de desistiment i devolucions.

  CLIENT disposarà d’un termini d’un dia natural per desistir, a partir del dia que el client contracta el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius. L’exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través de comunicació telefònica a 900525666, adreçant-se al correu electrònic INFO@LABY.ES , remetent el seu escrit a la nostra adreça postal LEPANTO 230 LOCAL, 08013 , BARCELONA (BARCELONA), Segons l’establert l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refundido de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i
  Usuaris , els subministraments de serveis o béns confeccionat d’acord amb les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment .

  El client haurà de tornar o lliurar directament el producte a Laby Aplicaciones Técnicas S.L., a l’adreça LLEPANT 230 LOCAL, 08013 , BARCELONA (BARCELONA), sense cap demora indeguda, i e n tot cas en un termini màxim de dos dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S’entendrà complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini. El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte. En tot cas, els productes a tornar hauran d’estar en perfectes condicions, sense fer servir i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que, per evitar problemes en el transport, s’asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Un cop rebut/s, revisarem el seu estat. En el moment en què comprovem que tant els articles, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a tornar els diners abonats.

 8. Confidencialitat i protecció de dades
  LABY actua en qualitat d’Encarregat de Tractament de les dades personals del CLIENT en la conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD). Aquest tractament es realitzarà exclusivament per a l’execució del contracte de recuperació de dades. Les dades relatives a la identificació i la facturació es conservaran fins, almenys, el mínim temps marcat per llei. Les dades
  recuperades únicament es conservaran fins a l’execució del contracte, destruint-se els
  mateixos una vegada finalitzat el mateix complint amb els calendaris de garantia que es fixen a les CGS. No es comunica dades a tercers ni altres accions que puguin vulnerar la confidencialitat del CLIENT d’acord amb la llei vigent. El CLIENT té dret a retirar el consentiment per tractar les dades en qualsevol moment i que, si exerceix aquest dret, s’haurà de procedir a la rescissió del contracte en els termes exposats en el mateix ja que el
  tractament de dades és imprescindible per a l’execució del mateix.Podeu consultar la nostra Política de Confidencialitat a la nostra pàgina web
  https://www. laby.es per tenir més informació sobre el tractament de dades o per a qualsevol
  consulta ens pot escriure a info@laby.es.
 9. Legislació aplicable

  Les parts acorden expressament que les presents CGS es regiran i seran interpretades, en tots els seus termes i condicions, conforme a la vigent legislació espanyola.<Les parts se sotmeten expressament, per a qualsevol qüestions o divergències que poguessin subscitar-se per raó de la interpretació, compliment i execució d’aquest contracte, a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona

Contáctanos

¿Tienes alguna consulta? Ponte en contacto con nosotros y te responderemos con la mayor brevedad posible.

Horario

Horario: Lunes a Jueves de 9h a 19h Viernes de 9h a 17h

  Ens agradaria que ens donessis el teu consentiment per a: